Categories
Close
Menu
Menu
Close
Search
Search

Nieuwe aardappelrassen in proef

Het vergelijken van nieuwe aardappelrassen met gekende referenties blijft een vaste waarde binnen de proefveldwerking.

Nog niet alle aardappelen geplant

We zijn half juni voorbij en het planten van de aardappelen is nog altijd niet afgerond. Ondertussen steken steeds meer opkomstproblemen de kop op. Daarnaast is er ook waterschade en wordt de...

Bestrijding van aardappelopslag in andere teelten

Aangezien er vorig jaar veel MH werd toegepast, zal aardappelopslag vermoedelijk binnen de perken blijven. Op niet-gerooide percelen, waar knollen de vorst en de natte overleefden is het niet...

Vacatures onderzoeker groenten openlucht en proefveldmedewerker sierteelt

Voor de versterking van ons Viaverda-team zijn we momenteel op zoek naar een onderzoeker groenten openlucht en een proefveldmedewerker sierteelt.

Leerrijke praktijkervaring voor jonge geesten

Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Als praktijkcentrum staat Viaverda dicht bij de land- en tuinbouwsector waardoor problemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van teelten en...

Wijziging actieve stoffen in uien

Deze winter werd duidelijk dat het gebruik van bentazon niet meer toegelaten is in de teelt van uien. Vorige week kregen we ook het nieuws dat middelen die dimethomorf bevatten zoals Prevint en...

Hebben mijn aardappelen genoeg stikstof?

Hoewel er nog veel geplant moet worden, staan er toch al redelijk wat percelen boven.

Plantactiviteiten liggen nog altijd stil

We zitten ondertussen in de eerste week van juni en er wordt nog altijd niet geplant...

Waarschuwings- en Actua-berichten voor siertelers & groenvoorzieners

Vaak ontbreekt bij boomtelers en groenvoorzieners de tijd om te speuren naar minuscule eitjes of larven van plagen op de plant, toch is dit van kapitaal belang om nadien schade op de plant te...

Toenemende schade

Het voorjaar blijft zich op een uitzonderlijke manier ontwikkelen. Nooit eerder bleef het plantseizoen zo lang aanslepen als dit jaar.

Poll: Opkomst uien loopt niet van een leien dakje

De laatste uien zijn ondertussen gezaaid of geplant. Althans, hetgene dat effectief in de grond is geraakt. Nu nog zaaien of planten is af te raden om nog een goede opbrengst te behalen. Het...

Plaagwaarnemingen in biologische groenteteelt in tunnel

Monitoring van plagen is van groot belang om tijdig en gericht in te kunnen grijpen. Daarom ging op 15 januari 2024 het CCBT-project “W&W biogroenten openlucht en tunnel” van...

Nog niet de helft geplant

Bij gebrek aan stabiele weersomstandigheden kan het planten van aardappelen voorlopig niet worden verder gezet. Op basis van de bevraging op onze Viaverda website en via Viaverda Facebook zou in...

Hoevepootgoed telen: aanmelden vóór 31 mei 2024

Telers mogen zelf pootgoed telen voor eigen gebruik/uitplant in het volgende seizoen. We spreken dan van hoevepootgoed. Dit pootgoed mag geenszins dienen voor uitplant door derden.

Puntvervuiling voorkomen in de glastuinbouw

Het verder reduceren van sporen van gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen blijft een belangrijk doel voor de land- en tuinbouw. Aan de hand van een telersenquête hebben we geprobeerd het...

Einddatum zaai uien bereikt?

We zijn intussen half mei, en veel uien zijn nog niet gezaaid geraakt. Ook vorig jaar kenden we een laat voorjaar. De natte zomer heeft er echter voor gezorgd dat we alsnog een mooi product konden...

Onkruidbestrijding in de aardappelteelt voorjaar 2024

Onkruiden succesvol aanpakken in aardappelen kunnen we doen door een goede vooropkomst toepassing te zetten. Een goede rugopbouw en de juiste weersomstandigheden dragen ook bij tot het welslagen.

Borlottibonen getest in serre

In 2023 lag er een demonstratieve proef aan met diverse eiwitteelten in serre. Daarmee wilden we onderzoeken of deze gewassen een alternatieve zomerteelt zouden kunnen vormen voor koude serre.

Ken je de beregeningstool al?

Om de land- en tuinbouwsector te wapenen tegen langdurige droogte, is het uiterst belangrijk om beredeneerd om te springen met het beschikbare water. 

Valobat: Valorisatie van lokale reststromen bataat

Bataattelers hebben op het bedrijf te kampen met reststromen bataat die meestal als afval verloren gaan. Door deze afvalstromen te groeperen en actief op zoek te gaan naar potentiële verwerkers...

MiNiMax: stikstofmineralisatie 2024

Hoeveel stikstof zit er momenteel in de bodem ? Ook in 2024 volgen we maandelijks 36 Vlaamse percelen op. Klik op een perceel en klik via de gekleurde knoppen door naar de meest actuele cijfers...

Rooien voor frigobewaring en winterprei zaaien

De prei is de voorbije weken algemeen zeer veel gegroeid. Het rooien voor de frigobewaring is volop bezig, een tiental dagen vroeger dan normaal. Enkel prei die wat later in augustus geplant werd,...

Aardappelvoorraad begin april

Volgens de enquête gehouden begin februari door Viaverda/Inagro en Fiwap/Carah werd de totale Belgische voorraad geschat op 1,82 miljoen ton aardappelen.

Beredeneerde stikstofbemesting in de vollegrondsierteelt

Om de stikstofbemesting zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de planten kan je best beroep doen op stikstofanalyses met bemestingsadvies. Aan de hand van deze analyses zal je een beeld...